Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

Onze offertes zijn 14 dagen geldig. Daarna vindt acceptatie plaats onder voorbehoud.

 

Betalingsvoorwaarden:

Vanwege ons grote klantenbestand en de vele facturen die hiermee gepaard gaan, streven wij naar het automatisch incasseren van de facturen. Indien nog niet ontvangen, sturen wij u graag het Sepa-incassocontract.

Als u de factuurbedragen zelf wilt overmaken, kan er tot € 5,00 administratiekosten worden berekend. Bij directe betaling kunt u de administratiekosten en tevens 2% korting in mindering brengen.

Facturatie geschiedt standaard per mail en betaling per bank. Voor papieren facturen wordt € 2,50 administratiekosten gerekend. Voor kasbetalingen wordt € 7,50 in rekening gebracht.

Bij wekelijkse tot zeswekelijkse opdrachten ontvangt u een gemiddelde kwartaalfactuur. Deze facturen worden halverwege de eerste maand van de periode verzonden. Bij lagere frequenties ontvangt u een factuur welke refereert aan de week van uitvoering. Betalingstermijn 8 dagen.

 

Dienstverleningsvoorwaarden:

Tiggeloven Bedrijfsdiensten streeft altijd naar een prettige samenwerking, waarin naar redelijkheid en billijkheid wordt gezocht. Wij geloven niet in kleine lettertjes; u kunt onze voorwaarden daarom duidelijk lezen op deze site.

Bij uitbrengen van offerte wordt uitgegaan van normale gebruiksvervuiling en gemiddelde natuurlijke vervuiling. Bij extremere vervuiling kan er toeslag worden gerekend. Indien werkzaamheden langer geleden zijn uitgevoerd dan de frequentie welke wordt overeengekomen,  kan er een toeslag worden gerekend. Bij bouwopleveringen dient u uit te gaan van 3 á 4 keer het overeengekomen bedrag per uitvoering.

Bij het laten uitvoeren van (een deel van) de werkzaamheden wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt voor de duur van twee jaar, en wordt daarna automatisch verlengd voor een jaar. Opzegtermijn één maand. Tenzij anders overeengekomen. Bij uitbreiding van werkzaamheden, worden de eerdere werkzaamheden die werden verricht vóórdat deze algemene voorwaarden van kracht waren, geacht onderdeel uit te maken van uw opdracht vallende onder deze algemene voorwaarden. Alleen schriftelijke opzeggingen en schriftelijk bevestigde opzeggingen geven de garantie dat het contract is beëindigd.

Wij gaan uit van goede bereikbaarheid conform Arbowetgeving. Bij afwijking zal in samenspraak met opdrachtgever naar een oplossing gezocht worden. We behouden ons het recht voor het deel van de werkzaamheden op te schorten c.q. niet meer uit te voeren wat conform de Arbowetgeving niet uitgevoerd mag worden. Minder- en meerwerk zal worden doorberekend naar rato zonder dat dit verder invloed heeft op de duur van het contract.

Er mag tot twee jaar na beëindiging van de overeenkomst met Tiggeloven Bedrijfsdiensten geen arbeidsovereenkomst of enige andere overeenkomst worden gesloten met personeel of onderaannemers van Tiggeloven Bedrijfsdiensten, indien zulk een overeenkomst werkzaamheden behelst welke in de overeenkomst met Tiggeloven Bedrijfsdiensten waren opgenomen, c.q. in de lijn liggen van de werkzaamheden die Tiggeloven Bedrijfsdiensten doorgaans verricht. Wij houden ons het recht voor om met onmiddellijke ingang een vergoeding te eisen ter hoogte van minimaal de geleden schade, eventueel vermeerderd met onze inspanningskosten en/of gerechtelijke kosten.

Annuleringen dienen tenminste 72 uur voor uitvoering van werkzaamheden te worden gedaan. Bij opdrachten boven € 250,00 dient dit vijf werkdagen van tevoren te worden gedaan. Indien opdrachten niet tijdig worden geannuleerd behouden wij ons het recht voor om tot maximaal 100% van het bedrag van de opdracht te declareren. Op deze declaratie zijn de gewone betalingsvoorwaarden van toepassing.

Bij het niet voldoen van de facturen, behouden wij ons na drie herinneringen/aanmaningen het recht voor de vordering te overhandigen aan een incassobureau zonder dat dit invloed heeft op de contractduur. Alle kosten voor een incassoprocedure zijn voor rekening van opdrachtgever.

Bij niet tijdig voldoen van de facturen behouden wij ons het recht voor om goederen c.q. diensten van opdrachtgever op te eisen ter hoogte van minimaal de uitstaande vordering.

Bij overdracht van het bedrijf van opdrachtgever, is deze verplicht de nieuwe eigenaar van de  overeenkomst met Tiggeloven Bedrijfsdiensten in kennis te stellen, en zal de overeenkomst zonder meer worden overgenomen door deze nieuwe eigenaar. Bij verhuizing naar een andere locatie gedurende de contractduur, blijft de overeenkomst van kracht op de nieuwe locatie. Eventueel meerwerk zal naar rato worden berekend. Bij minderwerk is het uitgangspunt dit naar rato te verrekenen, doch houden wij ons het recht voor dezelfde bedragen te rekenen als op het oude pand.

Opdrachtgever is verplicht om gebreken in, aan of bij zijn object die een gevaar voor medewerkers van Tiggeloven Bedrijfsdiensten kunnen opleveren te melden voor aanvang van de werkzaamheden. Tiggeloven Bedrijfsdiensten behoudt zich het recht voor om geleden schade te verhalen op opdrachtgever.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bedragen boven onze verzekerde som, noch voor bedragen tot aan ons eigen risico. Deze bedragen zullen op verzoek kenbaar worden gemaakt.

Indien er sprake is van offerte op verzoek van potentiële opdrachtgever, zullen bij afwijzing van de offerte kosten in rekening worden gebracht. Schouwings- en offertekosten á € 37,50 per uur, en € 0,50 per verreden k.m.. Bij het uitbrengen van offerte is altijd het overhandigen van een visitekaartje voorafgegaan met hierop ons webadres vermeld, c.q. mogen wij ervan uitgaan dat u onze voorwaarden kent dan wel had kunnen kennen. Op onze offertes wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden. Bij bestaande opdrachtgevers behouden we ons het  recht voor kosten in rekening te brengen, maar zijn offertes in principe kosteloos.

Eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden of kennelijke typefouten in deze voorwaarden zullen nooit ten nadele van Tiggeloven Bedrijfsdiensten kunnen worden uitgelegd.